english

Visite nossas redes

trilogia2Basen för STOPPA förstörelsen av världen är en tvärvetenskaplig skola som heter Analytisk trilogi (integral psykoanalys), skapad av psykoanalytikern, filosofen och socialvetaren Norberto Keppe.

Tillämpningsområdena är många, och STOP arbetar därför aktivt med praktiska och utprövade lösningar inom så vitt skilda områden som ekonomi, psykologi, utbildning, psykosomatisk medicin, fysik och energi.

 

Analytisk trilogi är, såsom namnet visar, en experimentell vetenskap baserad på ett analytiskt vetenskapligt arbete, både om människan själv och om det samhälle hon lever i. Från första början insåg Keppe dessutom att både människan och samhället i grunden består av tre självständiga men ändå oskiljaktiga element, i likhet med kristendomens syn på treenigheten:

Hos människan: känsla, tanke och handling
Hos samhället: teologi, filosofi och vetenskap
Hos Gud: Fadern, Sonen och Den Helige Ande

Trilogisk psykopatologi

I motsats till psykoanalytiska, psykologiska, psykosomatiska och psykiatriska inriktningar påpekar Keppe att de viktigaste orsakerna till mentala och även kroppsliga sjukdomar är relaterade till psykiska faktorer. Det vill säga faktorer som uppstår ur individens eget inre, länkat till det inverterade bruket av viljan. Som en följd utvecklade Keppe den första verkliga psykologiska vetenskapen.

Genom att applicera psykoanalytisk vetenskap på studier inom filosofi och metafysik, upptäckte Keppe att psykisk sjukdom (neuros och psykos), liksom organiska och sociala sjukdomar, är resultatet av att vi förvränger och förstör vår pre-existerande sundhet. Han följer det filosofiska tänkande som på latin uttrycks med frasen malum privatio boni, dvs. att ondska är frånvaro av godhet. Inom det vetenskapliga området skulle vi alltså på samma sätt kunna säga att sjukdom är en försakelse av hälsa.

Trilogisk sociopatologi

Ett annat viktigt studieområde är om s.k. sociopatologi, dvs. de patologier som finns på ett samhälleligt plan och som alla individer lider av utan att i många fall märka det. Vi finner många exempel på dessa sociala patologier inom dagens ekonomiska och finansiella strukturer, som i stort sett alltid är utformade för att tjäna makteliten och exploatera natur och människor. Den här typen av samhällsuppbyggnad, vars lagar och filosofi bygger på inverterade värden, är den andra orsaken till både psykiska och organiska sjukdomar.

Medvetandegörelse av denna problematik (psykosociopatologi) är det enda sättet att lösa de andliga, sociala, psykologiska och fysiologiska frågorna.

Trilogisk spiritopatologi

Keppe förenar andlighet och vetenskap. Han anser nämligen att människan i grund och botten skapades god, vacker och sann, men att hon på grund av sitt motstånd mot det goda och Skaparen har inverterat sin vilja och gått från ett fullkomligt beteende till sjukdom och lidande. I detta liknar människan fallna änglar och hon föredrar att handla i överensstämmelse med dem.

Medvetandegörelse av denna problematik (psykopatologi) är det enda sättet att lösa de andliga, sociala, psykologiska och fysiologiska frågorna.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

plugins premium WordPress